O projekcie

Projekt „Nauka i technologia dla żywności”
numer projektu: WND-POKL.03.03.04-00-028/12

Informacje podstawowe:
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe.

Okres realizacji:
01.07.2014 – 31.10.2015

Partnerstwo dwóch podmiotów:

Cel i zakres projektu:
Celem projektu jest podniesienie do 2015r. jakości nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez wypracowanie i wdrożenie w minimum 9 szkołach interdyscyplinarnych programów nauczania.

Artykuły do pobrania: